Публичная оферта для пассажиров ᐈ Такси 838
Публичная оферта для пассажиров

Договір
надання безкоштовних інформаційних послуг
(Угода з користувачем)

Цей Договір надання безкоштовних інформаційних послуг (далі – Договір), розроблений відповідно до ст.ст.633, 634 Цивільного кодексу України, є публічним договором, на підставі якого інформаційно-диспетчерською службою «TAXI838» (далі – Виконавець) кожній фізичній особі (далі – особа, Замовник) за її зверненням безкоштовно надаються інформаційні послуги у обсязі та в порядку, передбаченим цим Договором.
Використовуючи контактні телефони інформаційно-диспетчерської служби «TAXI838», або форму замовлення таксі он-лайн на сайті taxi838.ua, або мобільний додаток «TAXI838», – Замовник висловлює своє згоду на отримання послуг за Договором, а також на приєднання до Договору, беззастережно приймаючи його умови та у повному обсязі погоджуючись з ними.
Послуги за Цим Договором надаються виключно населенню. За жодних умов цей Договір не може розглядатися як договір надання послуг суб’єктам господарювання чи будь-яким юридичним особам.

1. Терміни, що використовуються у Договорі
База замовлень – сукупність інформації, наявної у розпорядженні інформаційно-диспетчерської служби «TAXI838» щодо усіх наявних замовлень та інформації, пов’язаної зі станом їх виконання;
Вантаж – багаж, великогабаритні та інші речі, які перевозяться на прохання Замовника;
Виконавець – інформаційно-диспетчерська служба «TAXI838»;
Замовлення – комплекс інформації про намір Замовника здійснити поїздку до певного пункту призначення особисто та/або забезпечити перевезення пасажирів та/або вантажу чи доставку транспортних засобів, наданої шляхом передачі за телефонами інформаційно-диспетчерської служби «TAXI838», або шляхом заповнення відповідних полів форми замовлення таксі он-лайн на сайті taxi838.ua, або через мобільний додаток «TAXI838», – з дотриманням необхідних умов;
Замовник – фізична особа, яка отримує послуги за цим Договором;
Маршрут – шлях пересування транспортного засобу в процесі надання послуг перевезення;
Перевізник – особа, що надає Замовнику послуги перевезення пасажирів та/або вантажу чи доставки транспортних засобів;
Послуги перевезення – послуги з перевезення пасажирів та/або вантажу чи доставки транспортних засобів, що надаються Перевізником Замовнику;
Пункт відправлення – пункт, з якого починається виконання замовлення;
Пункт призначення – проміжний або кінцевий пункт, прибуття до якого зазначене у замовленні.

2. Предмет Договору
2.1. За цим Договором Виконавець за зверненням Замовника надає наступний комплекс послуг:
– інформує Замовника про загальні вимоги Перевізника, що обумовлюють надання послуг перевезення;
– інформує Замовника про ціну послуг перевезення, визначену згідно тарифів Перевізника;
– розміщує замовлення у своїй базі замовлень, до якої забезпечується доступ Перевізників;
– інформує Замовника про Перевізника, який висловив згоду на прийняття замовлення до виконання, шляхом направлення SMS-повідомлення, та/або електронного повідомлення через мобільний додаток «TAXI838», та/або шляхом голосового телефонного повідомлення, із зазначенням марки, кольору та номерного знаку транспортного засобу Перевізника, а також про повідомлений Перевізником час його прибуття до пункту відправлення.
2.2. Виконавець не надає послуг перевезення та його за жодних умов не може бути визнано Перевізником або ототожнено з ним.

3. Порядок надання послуг
3.1. Замовлення формується за інформацією, отриманою Виконавцем від Замовника за контактними телефонами інформаційно-диспетчерської служби «TAXI838», або наданою Замовником шляхом заповнення відповідних полів форми замовлення таксі он-лайн на сайті taxi838.ua, або наданою ним через мобільний додаток «TAXI838».
3.2. Інформація замовлення, необхідна для надання послуг за Договором:
3.2.1. Мінімально необхідна інформація, без отримання якої надання послуги Виконавцем неможливе:
– пункт відправлення;
– пункт призначення (при наявності проміжних пунктів призначення – усі такі пункти);
– контактні дані Замовника.
3.2.2. Додаткова інформація щодо замовлення (бажаний клас транспортного засобу; бажаний маршрут; бажаний строк прибуття Перевізника до пункту відправлення; кількість пасажирів та/або вантажу, обов’язково проінформувати Виконавця, якщо замовлення здійснюється з метою перевезення тварин або негабаритного вантажу; особливі умови перевезення, тощо).
3.3. При зверненні через контактні телефони інформаційно-диспетчерської служби «TAXI838» замовлення формується Виконавцем на підставі інформації, наданої Замовником по телефону. Для забезпечення якості надання послуг та здійснення внутрішнього контролю телефонні розмови між Замовником та Виконавцем можуть бути записані.
3.4. При використанні форми замовлення таксі он-лайн на сайті taxi838.ua або мобільного додатку «TAXI838» замовлення формується автоматично на підставі інформації, наданої Замовником шляхом заповнення відповідних полів форми замовлення таксі он-лайн на сайті taxi838.ua або мобільного додатку.
3.5. Після отримання інформації, передбаченої п.3.2 Договору, Виконавець інформує Замовника про ціну послуг перевезення, визначену згідно базових тарифів Перевізника, та у разі згоди Замовника негайно розміщує сформоване замовлення у своїй базі.
3.6. При надходженні у базу замовлень інформації від Перевізника про його згоду на виконання замовлення, Виконавець негайно інформує Замовника про такого Перевізника у спосіб, передбачений п.2.1 Договору.
3.7. Після виконання дій, передбачених п.3.6 Договору, Виконавець вважається таким, що у повному обсязі і належним чином виконав свої зобов’язання перед Замовником по Договору. Складання будь-яких документів на підтвердження зазначених обставин не потребується.
3.8. Надання послуг за цим Договором здійснюється безкоштовно.
3.9. Виконавець не відповідає за коректність інформації, повідомленої Замовником по телефону, або шляхом заповнення відповідних полів форми замовлення таксі он-лайн на сайті taxi838.ua, або наданою ним через мобільний додаток «TAXI838». На Виконавця в жодному випадку не може бути покладено відповідальність з підстав некоректності інформації, зафіксованої у замовленні.
3.10. Виконавець не відповідає за дотримання Перевізником повідомленого ним часу прибуття до пункту відправлення.
3.11. Виконавець не визначає та не контролює обраний Перевізником маршрут та якість наданих ним послуг перевезення. Однак з метою покращення сервісу та оптимізації відносин з Перевізниками Виконавець може проводити опитування Замовників та іншим чином збирати інформацію щодо якості наданих послуг перевезення.
3.12. Виконавець не несе відповідальності за будь-які дії Перевізника та завдані ними шкоду та збитки.
3.13. Виконавець не несе відповідальності за зрив виконання замовлення внаслідок збою програмного забезпечення та/або несправності технічного обладнання, що забезпечує формування та відображення замовлень.
3.14. Виконавець не несе відповідальності за тимчасову повну або часткову неможливість надання послуг за цим Договором внаслідок заміни/обслуговування програмного забезпечення та/або технічного обладнання, що забезпечує формування та відображення замовлень.

4. Інформація про загальні вимоги Перевізника
4.1. Наведена у цьому розділі інформація є узагальненням вимог Перевізників, що обумовлюють надання послуг перевезення. Зазначені в даному розділі вимоги ні в якому разі не можуть сприйматися як умови виконання цього Договору, але їх недотримання може слугувати підставою для відмови Перевізником у надані послуг Замовнику. Така відмова не може бути підставою для відшкодування збитків Замовника.
4.2. Послуги перевезення надаються Перевізниками за дотримання Замовниками та пасажирами наступних умов:
4.2.1. Перевезення тварин здійснюється тільки за попередньою згодою Перевізника. Про перевезення тварини Замовник зобов’язаний проінформувати Виконавця при формуванні замовлення. За умови згоди Перевізника дозволяється перевезення:
– собак у намордниках за наявності повідка та підстилки, за виключенням карликових порід, які перевозяться на руках у пасажирів;
– дрібних тварин та птиць у клітках (коробках, кошиках, контейнерах та ін.) з суцільним дном.
За перевезення великих собак Перевізник може стягувати додаткову плату за своїми тарифами.
Якщо Замовник не проінформував Виконавця про перевезення тварини, Перевізник може відмовити Замовнику у наданні послуги перевезення без застосування до нього будь-яких санкцій.
4.2.2. В ході поїздки пасажирам забороняється:
– вимагати перевезення вантажів, маса яких перевищує гранично допустиму для відповідного типу транспортних засобів;
– перевозити вантажі з різким запахом, небезпечні (легкозаймисті, вибухонебезпечні, токсичні, корозійні та ін.) речовини;
– перевозити холодну та вогнепальну зброю, а також речі та предмети, які можуть забруднити або пошкодити транспортний засіб;
– палити, користуватися запальничками чи іншими джерелами вогню та іскроутворюючими пристроями;
– вживати напої чи приймати їжу в транспортному засобі;
– відволікати водія від керування транспортним засобом, в тому числі розмовами по мобільному телефону.
4.3. Перевізник має право відмовити в наданні послуг перевезення особі, що перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.
4.4. Перевізник має право встановити доплату за надання послуг перевезення:
– у випадку очікування ним початку виконання замовлення довше 5 хвилин з моменту прибуття до пункту відправлення;
– за перевезення негабаритного вантажу;
– у випадку зупинки на маршруті чи зміни маршруту за вимогою Замовника чи іншого пасажира;
– у випадку використання платних парковок чи автодоріг.
4.5. Перевізник має право вимагати від Замовника сплати неустойки за немотивовану відмову від поїздки після прибуття Перевізника до пункту відправлення.
4.6. У випадку завдання шкоди Замовнику або Перевізнику внаслідок надання послуг перевезення, відшкодування такої шкоди здійснюється згідно чинного законодавства.

5. Особливі умови
5.1. Погоджуючись на отримання послуг за цим Договором Замовник надає Виконавцю на необмежений строк однозначну, безумовну та безвідкличну згоду на отримання SMS-повідомлень, електронних повідомлень, голосових повідомлень, а також на збір, зберігання, обробку та використання (в тому числі передачу третім особам) Виконавцем своїх персональних даних.
5.2. Виконавець не відповідає за використання Замовником чи Перевізником інформації, розміщеної у базі заказів внаслідок виконання цього Договору, та за збитки, понесені вказаними особами внаслідок отримання чи використання такої інформації.
5.3. Надання/отримання послуг перевезення з використанням інформаційних послуг Виконавця не є підставою для залучення Виконавця до відшкодування шкоди, завданої Замовнику або Перевізнику внаслідок надання послуг перевезення.
5.4. Жодні умови цього Договору не можуть трактуватися як гарантія надання Замовнику послуг перевезення.
5.5. Виконавець має право у будь-який час вносити зміни до цього Договору, а Замовник без будь-якого додаткового підтвердження беззастережно приймає такі зміни та у повному обсязі погоджується із ними.